Kalpavriksha 5

Year: 2014

Medium: Acrylic on Nepali paper

Series: Kalpavriksha