Mithila Cosmos : New Narratives


President Ram Baran Yadav visiting  Mithila Cosmos : New Narratives exhibition 2011